Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Skloňování podstatných jmen

Podstatná jména se v češtině skloňují podle systému vzorů pro skloňování podstatných jmen. Všechna podstatná jména v českém jazyce mají svůj rod - mužský, ženský anebo střední. Při skloňování českých podstatných jmen tedy nejprve určíme příslušný rod a následně podstatné jméno skloňujeme podle odpovídajícího vzoru, který vybereme na základě zakončení skloňovaného podstatného jména v prvním pádě (nominativu).

Systém vzorů skloňování podstatných jmen se v jednotlivých publikacích věnovaných gramatice mírně liší. Nejznámější, avšak neúplný, uváděný výčet vzorů obsahuje tyto gramatické vzory pro skloňování podstatných jmen: pán, hrad, muž, stroj, předseda a soudce pro mužský rod; žena, růže, píseň a kost pro ženský rod; město, moře, kuře a stavení prostřední rod. Úplný seznam vzorů, jejich alternativních variant a podvzorů naleznete níže.

Vzory skloňování podstatných jmen

Česká podstatná jména se skloňují podle vzorů příslušejících pro daný rod podstatných jmen. Vzory jsou seskupeny zvlášť pro mužský rod životný, mužský rod neživotný, ženský rod a střední rod.

V hranaté závorce jsou uvedeny alternativní varianty k příslušnému vzoru. Čárkami jsou odděleny podvzory daného vzoru. V kulatých závorkách jsou uvedeny poznámky k některým vzorům.

Mužský rod životný

 • pán [student | had], syn, voják
 • muž [oráč], cizinec, rodič
 • předseda, paňáca [rikša | sluha]
 • soudce
 • génius
 • hajný (podle vzoru přídavného jména mladý)
 • průvodčí (podle vzoru přídavného jména jarní)

Mužský rod neživotný

 • hrad, les
 • stroj [meč]
 • cyklus
 • zlatý (podle vzoru přídavného jména mladý)

Ženský rod

 • žena, Máňa, lidičky (pomnožné)
 • růže [nůše | tabule | židle]
 • píseň [skříň]
 • kost [místnost], lidé (pomnožné)
 • idea
 • hajná (podle vzoru přídavného jména mladý)
 • průvodčí (podle vzoru přídavného jména jarní)

Střední rod

 • město, středisko [hledisko], jablko [brko], pončo
 • moře, bojiště, vejce
 • kuře
 • stavení [nádraží]
 • rámě
 • muzeum
 • drama
 • vstupné (podle vzoru přídavného jména mladý)
 • telecí (podle vzoru přídavného jména jarní)

Střídání souhlásek na konci kmene

Při skloňování podstatných jmen, jejichž kmen končí skupinou souhlásek, je mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou vkládáno pohyblivé e. Střídání souhlásek na konci kmene je v některých pádech obvyklé. Pro cizince bývá pravidlo alternace souhlásek poměrně komplikovanou záležitostí.

www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen