Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Skloňování zájmen

Zájmena patří mezi ohebné slovní druhy, které se skloňují. Zájmena jsou v češtině nejčastěji skloňována jako nepravidelná, některá zájmena pak mají pravidelné skloňování podle vzorů podstatných jmen. Druhy zájmen se rozlišují podle významu nebo podle toho, zda svým tvarem určují rod.

Druhy zájmen

Podle významu jsou zájmena rozlišována na:

 • osobní zájmena (personální)
 • přivlastňovací zájmena (posesivní)
 • ukazovací zájmena (demonstrativní)
 • tázací zájmena (interogativní)
 • vztažná zájmena (relativní)
 • neurčitá zájmena (indefinitní)
 • záporná zájmena (negativní)
 • zájmena substantivního typu

Podle toho, zda určují rod, rozlišujeme dva druhy zájmen:

 • bezrodá zájmena typu já, ty, my, vy, se
 • rodová zájmena

Přehled skloňování zájmen vychází z rozlišení zájmen podle významu.

Skloňování zájmen v češtině

Česká podstatná jména se skloňují podle vzorů příslušejících pro daný rod podstatných jmen. Vzory jsou seskupeny zvlášť pro mužský rod životný, mužský rod neživotný, ženský rod a střední rod.

Osobní zájmena

Skloňování osobních zájmen zahrnuje skloňování pro tato zájmena:

 • osobní zájmeno já, v množném čísle my
 • osobní zájmeno ty, v množném čísle vy
 • osobní zájmeno on, v množném čísle oni
 • osobní zájmeno ona, v množném čísle ony
 • osobní zájmeno ono, v množném čísle ona
 • zvratné zájmeno se

Přivlastňovací zájmena

Skloňování přivlastňovacích zájmen se provádí nejen podle pádů, ale také podle rodů, přičemž se zvlášť skloňuje pro rod mužský životný, rod mužský neživotný, rod ženský a rod střední. Některá přivlastňovací zájmena jsou nesklonná.

Mezi přivlastňovací zájmena patří tato:

 • přivlastňovací zájmeno můj (moje, má, mé)
 • přivlastňovací zájmeno tvůj (tvoje, tvá, tvé)
 • přivlastňovací zájmeno její
 • přivlastňovací zájmeno náš (naše)
 • přivlastňovací zájmeno váš (vaše)
 • zvratné přivlastňovací zájmeno svůj (svoje, svá, své)
 • nesklonné přivlastňovací jeho
 • nesklonné přivlastňovací jejich

Ukazovací zájmena

Skloňování ukazovacích zájmen ten, ta, to a jejich odvozenin tento, tato, toto, či tamten, tamta, tamto, případně onen, ona, ono.

Adjektivní zájmena

Skloňování adjektivních zájmen je prováděno podle vzorů přídavných jmen mladý a jarní.

Tázací zájmena

Skloňování tázacích zájmen kdo a co.

Vztažná zájmena

Kapitola skloňování vztažných zájmen v českém jazyce se věnuje skloňování vztažného zájmena jenž.

Neurčitá zájmena

Kapitola skloňování neurčitých zájmen v českém jazyce se věnuje skloňování zájmena rozlišených podle míry neurčitosti takto:

 • někdo, něco, nějaký, některý, něčí
 • kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, čísi
 • kdokoli(v), cokoli(v), jakýkoli, kterýkoli, číkoli
 • ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, ledačí
 • kdekdo, kdejaký, kdekterý, kdečí, kdeco
 • málokdo, máloco, málokterý, zřídkakdo, zřídkaco, sotvakdo, sotvaco, sotva který
 • bůhvíkdo, bůhvíjaký, bůhvíčí…; nevímco, nevímkdo…
 • každý, všechen

Funkce zájmen

Zájmena ve větě zastupují určitá slova tak, aby se nemusela stále opakovat, což věty zjednodušuje, díky čemuž je sdělování informací mnohem plynulejší. Zájmena pouze odkazují k jiným slovům v komunikaci, sama zájmena věci nepojmenovávají, ani nemají věcný obsah.

www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen